Onderwijs

Godsdienstige vorming

Elke dag wordt er tijdens de dagopening gebeden, gezongen en geluisterd naar de Bijbelse verhalen. Dit gebeurt a.d.h.v. de methode `Kind op maandag`. Ook de bijbehorende liederen worden aangeleerd.


Elke maandag is er gelegenheid om geld mee te nemen voor het zendingsproject. Dit jaar gaat het geld naarstichting `Huis van Vreugde`. Deze organisatie, o.l.v. oud stagiaire Arjan, bekommert zich om weeskinderen in Zuid Afrika.


Kernvakken

De kernvakken rekenen, taal en lezen worden aangeboden volgens het BHV model.

Hierbij staat de B voor "basisstof", de H voor "herhaling"en de V voor "verdieping". Op deze manier proberen wij zorg op maat te bieden. Het begrip "passend onderwijs" is op deze manier niet plotseling een andere manier van werken.

* Basisstof voor alle leerlingen
* Herhaling voor kinderen die extra tijd, extra uitleg of aangepaste leermiddelen nodig zijn.
* Verdieping voor meer- en hoogbegaafde kinderen; de uitdaging moet blijven. Voor deze kinderen wordt het lesprogramma aangepast.


Wij volgen de leerlingen in hun ontwikkeling en doen dat aan de hand van een leerlingvolgsysteem.
Dat volgsysteem is een combinatie van observaties , uitslagen van methodetoetsen en toetsen van Cito.
De vorderingen bespreken wij regelmatig met de ouders, zodat wij het leerproces kunnen volgen en eventueel bijstellen. In groep 8 wordt het advies van school gelegd naast de uitslag van de Cito eindtoets, zodat wij, samen met de ouders, na een goede afweging tot de juiste plaatsing in het Voortgezet Onderwijs komen.

Het gehele proces wordt bewaakt door de groepsleerkrachten, onder aansturing van de IB-er.
Intern overleg staat regelmatig op de agenda om de groepsplannen, indien nodig, weer bij te stellen.

Zie voor uitgebreide informatie de schoolgids.Zaakvakken

De zaakvakken worden geïntegreerd of gescheiden aangeboden. De vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden waar mogelijk met elkaar verbonden naar het overkoepelend vakgebied "wereldoriëntatie".

Speciale aandacht is er voor techniek.
Methode
BlinkWereldoriëntatie
Een uitgebreide verantwoording kunt u nalezen in de schoolgids

ICT

Informatie Communicatie Technologie; niet meer weg te denken in het onderwijs. De kinderen leren vanaf de kleutergroepen om te gaan met computer en tablet / i-pad. Ook het digitale schoolbord ondersteunt de activiteiten van de leerkracht en maakt de leerstof visueel en interactief. Met het aanleggen van een wifi -internet verbinding zal de ontwikkeling steeds sneller gaan. De computer en tablet zien wij als ondersteunende middelen die het mogelijk maken om de gestelde doelen te halen. De hulpmiddelen worden o.a. gebruikt voor het aanbieden en verwerken van de lesstof, het zoeken naar informatie, voorbereiding bij spreekbeurten en boekbesprekingen, toetsing en registratie van gegevens.


Omgaan met de moderne media, vertaald in een schoolbreed gedragen, visie op alle technologische ontwikkelingen is een belangrijk speerpunt voor de komende tijd. Mediawijsheid; een uitdaging voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Kortom; leerzame en uitdagende ontwikkelingen.

Engels

Kinderen groeien op in een multiculturele, internationale samenleving. Dat betekent dat kinderen zich moeten leren oriënteren op "grote wereld"die verder reikt dan het eigen dorp en omgeving.

Door de moderne media worden kinderen al vroeg blootgesteld aan een wereld die als het ware de huiskamer binnenkomt. Ook als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs en latere studie kan de Engelse taal een goed hulpmiddel zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in deze open wereld.

De kinderen krijgen dan ook de Engelse taal aangeboden vanaf groep 1. Door middel van spel, muziek en dans maken de kinderen zich op een speelse wijze de Engelse taal meester. Zeker voor een tweede taal geldt; vroeg geleerd is oud gedaan. De kinderen pakken het gemakkelijk en snel op.

DVL verkeersveiligheidslabel

Onze school heeft het Drentse verkeersveiligheidslabel.

Dit betekent dat we de verkeersveiligheid voorop stellen en daarvoor een aantal richtlijnen aanhouden:

1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk&jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er zijn 2 verkeersouders op de school die het team kunnen ondersteunen bij praktische oefeningen.
4. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan en ons schoolplein is belijnd met 'verkeerswegen en zebrapaden, waarop lessen gegeven kunnen worden.
5
. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.


Creatieve vakken

Op het gebied van creativiteit willen wij de kinderen alle gelegenheid geven om hun talenten aan te ontwikkelen. Wij zijn ons er van bewust dat in onze maatschappij, waar geldt "meten is weten", gemakkelijk voorbij kan worden gegaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden op creatief gebied.


Door samen te werken met Scala, Centrum voor de Kunsten, komt er elk jaar, voor elke jaargroep, een vakdocent in school om op het gebied van muziek, theater, moderne media en beeldend voorbeeldlessen te verzorgen. Na de lessenserie is er na schooltijd, op vrijwillige basis, tegen een geringe vergoeding, gelegenheid in het atelier om de opgedane vaardigheden verder te ontwikkelen.

Natuurlijk wordt er ook in het reguliere programma aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en ander creatieve uitingsvormen. Ook de muzikale ontwikkeling krijgt hierbij de nodige aandacht.
Moderne hulpmiddelen, zoals het digitale schoolbord, zijn een welkome aanvulling.


Kunstmenu:
In het kader van Kunst- en Cultuureducatie neemt de school actief deel aan het programma van Kunst en Cultuur. Er wordt hard gewerkt aan een eigen beleidsplan en ontwikkelingslijn voor de kinderen van groep 1 t/m 8.

Sport

De motorische ontwikkeling van de kinderen vinden wij erg belangrijk. Naast de gymnastieklessen besteden wij veel aandacht aan de motorische ontwikkeling door observaties, screening en overleg met specialisten in de motorische hulpverlening. Soms kan de school zelf met kleine aanpassingen in het leerstofaanbod het kind verder helpen, soms moet er doorverwijzing plaatsvinden indien de hulpvraag complexer is.


Naast het leerstofaanbod is er ook veel aandacht voor de inrichting van het speelterrein. De kinderen moeten vrij kunnen bewegen en er er veel plezier aan beleven om samen te spelen.

Tenslotte de sportactiviteiten waar de kinderen in school- of groepsverband aan deel kunnen nemen.
Ook zijn er mogelijkheden voor individuele aanmeldingen.
U kunt hierbij denken aan; schoolvoetbal in de zaal of op het veld, trefbal, knotshockey, schaatsen, de jaarlijkse sportdag / koningsspelen e.d. Jaarlijks wordt het programma aangepast en wordt er gekeken wat de mogelijkheden voor deelname zijn.

Samen spelen en sporten; een geweldige belevenis !

School ontwikkeling Profiel

Als school willen we ook aan de ouders doorgeven hoe het school ontwikkeling profiel, samengevat het SOP van onze school eruit ziet. Via het SOP kan jaarlijks aangegeven worden hoe de samenstelling in de combinatiegroepen is qua leerlingenaantallen, aanwezigheid van zorgleerlingen, ondersteuningsmogelijkheden etc. Ook is zichtbaar welke leerkracht expertise aanwezig is op de school.