MR/OR

Ouderraad / MR

Ouderraad

Op de Prins Johan Frisoschool heeft de ouderraad een belangrijke taak. Zo vergadert zij minimaal 6 keer per jaar, samen met een teamlid. Samen met het team werken zij, aan de hand van protocollen en draaiboeken, op een gestructureerde wijze, aan de verschillende activiteiten op school.


Leden 2020/2021:

* voorzitter - Elma Schipper. Vice-voorzitter: Mariska Brouwer

* penningmeester - mw. Lenny Kruijskamp

* secretaresse - mevr. Sandra Blankenspoor

Leden: Alda Steenbergen, Marije Huberts, Marrigje van der Grift

Adviserend lid: Jaap Veltman. Vanaf 2021: Marijke de Weerd


De penningmeester draagt o.a. zorg voor de administratie van de ouderbijdrage, het ledengeld, het schoolreisgeld en de bijdrage voor het oud papier.


Medezeggenschapsraad

De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van Tref onderwijs in het algemeen en de Prins Johan Frisoschool in het bijzonder. Vergaderonderwerpen: schoolplanontwikkeling, het jaarlijks samenstellen van de schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken.


Leden 2020-2021

* Els Hartholt, voorzitter en ouder

* Agré van Dijk, secretaresse en leerkracht

* Klasien Westra, lid MR en leerkracht

* Rien Hoge, lid MR en ouder


Lid van de GMR Stichting Tref onderwijs namens Prins Johan Frisoschool

* Toniët Oosterhuis, leerkracht