MR/OR

Ouderraad / MR

Ouderraad

Op de Prins Johan Frisoschool heeft de ouderraad een belangrijke taak. Zo vergadert zij minimaal 6 keer per jaar, samen met een teamlid. Samen met het team werken zij, aan de hand van protocollen en draaiboeken, op een gestructureerde wijze, aan de verschillende activiteiten op school.


Leden 2021/2022:

* voorzitter - Elma Schipper. Vice-voorzitter: Mariska Brouwer

* penningmeester - Gerrianne Slomp / Lenny Kruijskamp

* secretaresse - Hilde de Groot

Leden: Heleen de Weerd , Marije Huberts, Gabriela Potuyt

Adviserend lid namens personeel: Marijke de Weerd


De penningmeester draagt o.a. zorg voor de administratie van de ouderbijdrage, het ledengeld, het schoolreisgeld en de bijdrage voor het oud papier.


Medezeggenschapsraad

De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van Tref onderwijs in het algemeen en de Prins Johan Frisoschool in het bijzonder. Vergaderonderwerpen: schoolplanontwikkeling, het jaarlijks samenstellen van de schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken.


Leden 2021-2022

* Els Hartholt, voorzitter en ouder

* Eliane Huisman, lid MR en leerkracht

* Klasien Westra, lid MR en leerkracht

* Rien Hoge, lid MR en ouder

Secretariaat wordt bij toerbeurt ingevuld

Lid van de GMR Stichting Tref onderwijs namens Prins Johan Frisoschool

* Toniƫt Oosterhuis, leerkracht